Villkor

Ingen garanti

Denna webbplats kontrolleras och administreras av Passion For Life Healthcare (International) (PFLH) från dess kontor i Storbritannien. PFLH gör inga utfästelser om att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. De som väljer åtkomst till denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och är ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga. PFLH gör rimliga ansträngningar för att uppdatera denna webbplats men gör inga utfästelser och ger inga garantier beträffande korrektheten. Användning av denna webbplats sker på användarens egen risk. PFLH påtar sig inget ansvar för direkt eller indirekt förlust eller följdförlust på grund av användningen av denna webbplats och alla underförstådda garantier utesluts i den utsträckning engelsk lag tillåter. PFLH påtar sig inga förpliktelser för datorvirus som drabbar användaren på grund av användning av ljud, video, data eller text på denna webbplats.

Hälsorådgivning

Även om alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att hälsorådgivningen på denna webbplats är korrekt och aktuell är den endast allmänt hållen och PFLH gör inga påståenden och ger inga garantier beträffande noggrannhet eller användbarhet. Rådgivningen bör inte åberopas av någon enskild person eller för något specifikt ändamål. Specifik medicinsk rådgivning bör alltid ges av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Immateriella rättigheter

För allt material på denna webbplats gäller att PFLH har upphovsrätten eller har beviljats tillstånd att använda materialet. Kopiering av hela eller delar av innehållet i någon form är förbjudet annat än i enlighet med följande tillstånd.

Kopieringslicens för personlig användning

Du kan läsa, skriva ut eller ladda ned materialet på denna webbplats endast för egen, personlig och icke-kommersiell användning.

Återkopieringslicens för begränsade ändamål

Du får återkopiera materialet för personlig information till enskilda tredje parter men endast om: Du bekräftar att källmaterialet kommer från denna webbplats. Du ska inkludera sådan bekräftelse samt webbadressen (http://www.snoreeze.com) i kopian av materialet och informera tredje part om att dessa villkor gäller och ska följas av tredje part. Denna återkopieringslicens tillåter inte att materialet eller delar av det får införlivas i något annat arbete eller publikation varken i pappersform, elektronisk form eller någon annan form. I synnerhet (men utan begränsning) får ingen del av webbplatserna för http://www.snoreeze.com distribueras eller kopieras för något kommersiellt ändamål.

Hypertextlänkar

Vissa hypertextlänkar på denna webbplats leder dig till platser som inte kontrolleras av PFLH. När du aktiverar någon av dessa lämnar du platsen http://www.snoreeze.com. PFLH påtar sig inte något ansvar eller någon förpliktelse för innehållet på webbplatser som tillhör tredje parter, till vilka det finns en hypertextlänk och gör ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) beträffande innehållet på sådana webbplatser.

Användning av information

Meddelanden från användare (med undantag för personlig eller hälsorelaterad information som täcks av PFLH:s sekretesspolicy) behandlas som icke-konfidentiella och icke-äganderättsskyddade. PFLH kan använda dessa meddelanden för varje ändamål, inklusive t.ex. kopiering och publicering. Åsikter från användare kan också användas för alla ändamål, inklusive kommersiella.

Jurisdiktion

Dessa villkor och innehållet på denna webbplats ska regleras enligt engelsk lag.

Ändringar

Dessa villkor kan när som helst revideras och därför bör användaren granska dem med jämna mellanrum.


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt